Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VEJLE SALSA FORENING

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vejle Salsa Forening, forkortet som VSF.
Foreningen er stiftet den 1. oktober 2004 og hører til i Vejle Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede og fremme kendskab til dansen salsa samt andre latinamerikanske danse.
Herunder at varetage medlemmernes interesser samt at oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmer. Dette gøres ved bl.a. undervisning, fester og andre sociale tiltag
VSF er en fri og uafhængig forening.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Medlemskab

Alle kan optages som medlem der har interesse for formålet (§ 2) og som vedkender sig foreningens vedtægter.
Bestyrelsen har ret til eksklusion eller give midlertidig karantæne såfremt et medlem udviser en opførelse hvor bestyrelsen finder anledning hertil.
Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende ordinære generalforsamling. 

Medlemskab af VSF giver rabat i forbindelse med undervisning og fester men er ikke nødvendigt i forhold til deltagelse af arrangementer 

§ 4 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen gældende for næste års opkrævningsperiode.
Helårlig medlemskab kan købes fra 1/1 til 30/6, halvårligt kan købes fra 1/8, begge former for medlemskab er  gældende til 31/12

§ 5 Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen og ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 personer valgt på generalforsamlingen.

For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5 på generalforsamlingen, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, og heriblandt formanden, er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. 

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på Facebook, på foreningens hjemmeside, ved opslag ved undervisning samt e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Det er bestyrelsens pligt at meddele forslagene på foreningens hjemmeside, ved opslag ved undervisning samt e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun udsendte punkter kan behandles på generalforsamlingen.

Alle kan overvære generalforsamlingen, men kun fremmødte medlemmer med betalt kontingent til Vejle Salsaforening har deltagelses- og stemmeret.

Resultatet af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§7 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af retvisende og revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Fastlæggelse af årlig kontingent til godkendelse.
6. Behandling af evt. indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 suppleant (vedtaget 2008).
9. Valg af revisor – vælges for et år af gangen.
10. Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen ved valg af en formand samt en kasserer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Valg sker ved medlemmernes samt bestyrelsens håndsoprækning og afgøres ved almindelig flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Er der fortsat stemmelighed, afgøres valg ved lodtrækning.

Hvis to medlemmer fremsætter ønske herom, skal  afstemning foregå skriftlig.

Alle kan stille op til valg i bestyrelsen. Er man forhindret i deltagelse af generalforsamling kan man tilkendegive overfor bestyrelsen at man stiller op og derved deltage i valget.
Det er dog ikke muligt for flere medlemmer af samme husstand at være en del af bestyrelsen.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er uanset deltagerantal beslutningsdygtig – dette gælder såvel ordinær samt ekstraordinær generalforsamling.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer, når de har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen med en dagsorden.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringen er modtaget af formanden. Indkaldes og afvikling skal ske efter de samme regler som en ordinære generalforsamling.

§9 Foreningens drift, budget samt regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§10 Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligter sig ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11 Gaver

Enkelte medlemmer af foreningen, herunder medlemmer af bestyrelsen, må ikke som følge af sin tilknytning til VSF opnå sær-fordele, som ikke tilbydes foreningens øvrige medlemmer uden generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt af generalforsamlingen april 2008:
– Der må købes en gave til et afgående bestyrelsesmedlem indkøbt af VSF.
– Bestyrelsen må 1 gang årlig holde møde på restaurant med betalt mad samt drikke af VSF.
– Medlemmer af bestyrelsen deltager gratis til undervisning samt betaler halv pris ved fester.

§12 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget

§13 Foreningens opløsning 

Foreningens ophævelse kan kun besluttes på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Foreningen kan kun opløses hvis ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ved opløsning, skal et eventuelt overskud anvendes til et salsa-arrangement.  Beslutningen træffes af generalforsamlingen med et flertal. Dog kan der besluttes, at den del af overskuddet der består af indbetalt kontingent fra medlemmerne, skal udloddes ligeligt til medlemmerne. Beslutningen herom træffes tillige ved simpelt flertal.

Udarbejdet og revideret af VSF 01-10-2004, april 2008 samt april 2023.